Aktion Mensch


V prosinci 2010 byl v Arkadii zahájen projekt „Vybudování odborného, vzdělávacího centra pro vzdělávání a přípravu osob s postižením na uplatnění na pracovním trhu",realizovaný ve spolupráci s partnerskou organizací Lebenshilfe „Altmark-West“ Gardelegen g GmbH a financovaný německou dobročinnou nadací AKTION MENSCH


Harmonogram projektu


V rámci tohoto projektu navštěvují formou praxe uživatelé služeb sociálně terapeutické dílny vybraná pracoviště. Jedním z nich je také teplická prodejna obchodního řetězce Billa. Zkušenosti z praxí si vyměňují a informace o specifikách trhu práce získávají uživatelé těchto služeb na pravidelných setkáních Job klubu. Prvním klientem, kterému tento projekt pomohl ke stálému zaměstnání byl Patrik. V rámci tohoto programu našel ve svých 37 letech své první zaměstnání také Zdeněk.


Aktuality a tiskové zprávy z projektu


Ve dnech 11. -13. 10. 2010 byla realizována hospitace členů projektového týmu ve složení koordinátorka tvorby systému slečna A. Opatová, projektový manažer K. Klášterka a garantky oblastí K. Jelínková a M. Seifrtová. Zde nám bylo předvedeno používání systému v praxi. Vysvětleny rozdíly v aplikaci pro různé cílové skupiny tj. osoby s tělesným postižením, mentálním postižením a duševním onemocněním. Došlo k získání elektronické verze základního popisu systému spolu s vzorovými příklady. Další návštěva, která umožnila přímou zkušenost s využíváním systému na místě, se uskutečnila ve dnech 1. - 2. 12. 2010 za účasti dalších dvou garantek vzdělávacích oblastí tj. S. Chynoraiové a J. Poštové, projektového manažera K. Klášterky a koordinátorky vzdělávacích aktivit A. Opatové. Tato „opakovaná“ návštěva měla kromě výše uvedeného účelu ještě přínos pro zaměření se na oblasti (např. při tvorbě, formátu a samotném zpracování manuálů), které byly při první hospitaci vzhledem k neznalosti požadavků opomenuty.


Dne 8. února 2011 se podařila zrealizovat návštěva odborníka ze SRN, tj. experta zodpovědného za implementaci systému v partnerské organizaci s bohatými zkušenosti z jeho tvorby a používání, pana J. Ruchotzkého a ředitele partnerské organizace pana H. P. Haaseho. Návštěva proběhla formou workshopu, na kterém byly prezentovány jednotlivé nástroje pro tvorbu a využití systému v praxi Lebenshilfe Gardelegen. Workshopu se zúčastnil odborný projektový tým a výkonná ředitelka Arkadie paní L. Machaloušová. K prezentaci dosavadních dílčích výstupů a zpracovaných manuálů v rámci projektu došlo i při návštěvě skupiny polských a německých partnerských organizací v rámci projektu Partnerství programu Leonardo da Vinci ve dnech 2. -4. 3. 2011. Tisková zpráva zde.
Ve dnech 24. 3. - 26. 3. 11 proběhla návštěva odborníků z chráněných dílen z celého Saska-Anhaltska, které využívají systém vzdělávání, který má být v rámci projektu přenesen. Tato návštěva byla spojena s návštěvou experta z partnerské organizace p. Haaseho, se kterým proběhla konzultace dosavadního průběhu projektu a předání informací k dalšímu postupu. Tisková zpráva zde.

Projektový manažer K. Klášterka se 1. června 2011 účastnil mezinárodní konference v rámci jiného projektu financovaného z ZIEL3 v Ústí nad Labem, na které prezentoval projekt a pozval přítomné účastníky na prezentaci jeho výstupů v rámci KA č. 6 v prosinci 2012. Garantka pro oblast č. 3 - K. Jelínková a projektový manažer - K. Klášterka prezentovali mj. dosavadní výstupy a průběh projektu v rozhovoru pro Český rozhlas Sever vysílaný dne 28. 7. 2011. 

V září 2011 rozšířilo řady Arkadie celkem 12 osob se zdravotním postižením tj. uživatelů sociálních služeb, žáků speciálních škol, ale i zaměstnanců chráněných dílen. Část z nich se přitom zapojila do vzdělávacího programu, kde získávají klíčové znalosti a dovednosti, které budou moci využít při pracovním uplatnění v dílnách Arkadie nebo na volném trhu práce. Pro přípravu na práci využívají pracovní asistenti tzv. výukové manuály, které vznikají v rámci projektu, realizovanému ve spolupráci s partnery ze SRN, spolufinancovanému EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM a německou nadací AKTION MENSCH. Projekt pokračuje další fází, která má za úkol ověřit využitelnost získané metodiky v české praxi. O tom, že jsou stávající postupy a snaha pomoci osobám se zdravotním postižením v Arkadii úspěšné svědčí, kromě více než 80 osob zaměstnaných v pěti chráněných dílnách Arkadie, také příklady již více než 10 osob, které díky službě Podporované zaměstnávání nalezlo práci v různých firmách teplického regionu.


Dne 9. 11. 2011 proběhlo v nových prostorách Arkadie v Řetenicích, další pravidelné setkání účastníků zapojených do programu „Job klub“. Jeden z uživatelů služby sociálně-terapeutických dílen Arkadie v Úpořinách, Zdeněk J., zde prezentoval kolegům své zkušenosti a zážitky z praxe v jedné teplické firmě. Tisková zpráva zde.


Dne 25. -26. 11. 2011 se nezávisle na financování ze strany projektových prostředků uskutečnila pracovní cesta členů projektového týmu na den otevřených dveří partnerské organizace Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ Gardelegen, při které byly opět získávány zkušenosti při tvorbě a praktickém využití výukových manuálů. Dílčím, i když neplánovaným výstupem aktivit Arkadie, při kterých se využívají tzv. výukové manuály, které vznikají v rámci projektu, se v měsíci prosinci 2012, stalo úspěšné uplatnění uživatele služeb Arkadie Z. J., na volném trhu práce. Tisková zpráva zde. 

Ve dnech 16. 2. - 18. 2. 2012 proběhla návštěva odborníků z chráněných dílen z celého Saska-Anhaltska, které využívají systém vzdělávání, který má být v rámci projektu přenesen. Tato návštěva byla spojena s návštěvou experta z partnerské organizace p. Haaseho, se kterým proběhla konzultace dosavadního průběhu projektu a předání informací k dalšímu postupu. Tisková zpráva zde.

     
V rámci klíčové aktivity č. 3 byly zkušebně využívány zpracované pilotní materiály (výukové manuály) ve čtyřech zvolených oblastech. Tyto manuály byly využity při vzdělávání a tréninku osob zapojených do projektu, ale také nových uživatelů služby sociálně-terapeutické dílny od září roku 2011. Byla ověřována funkčnost, srozumitelnost ze strany uživatelů, ale také ze strany asistentů. Podařilo se vyměnit jednotlivé školící materiály tak, že vždy se všemi materiály pracovaly jiné osoby, než ty které se podílely na její tvorbě. Tím se podařilo získat cennou zpětnou vazbu na srozumitelnost a využitelnost vytvořených metodik. Tyto poznatky byly zpracovány a již byly, případně ještě budou použity pro finální úpravy vytvořených manuálů a pro nastavení systému vzdělávání jako takového.     Na konci období tj. poslední týden v únoru 2012 proběhlo vyhodnocení získaných vědomostí a dovedností u jednotlivých uživatelů, kterým byly předány hodnotící listy o zapojení do ověřování použitelnosti manuálů s vyhodnocením jejich dosažených výsledků. Nezávisle na financování ze strany projektových prostředků se uskutečnila 14. - 16. března 2012 návštěva odborníků z německých a polských chráněných dílen, kterým byly prezentovány dílčí výsledky projektu a využití převzatých manuálů v praxi Arkadie.

Ve dnech 18. - 19. 9. 2012 se konala inspekční návštěva zástupců partnerské organizace Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ Gardelegen pana H. P. Haaseho – ředitele této organizace a pana J. Ruchotského odpovědného pracovníka pro oblast vzdělávání v této organizaci. Setkání proběhlo v prostorách Arkadie za účasti zástupců projektového týmu. Obsahem jednání byla kontrola postupu projektových aktivit tj. přenesení systému a přípravě na jeho systémové zavedení. Byly diskutovány dosavadní výsledky, těžkosti a aktuální potřeby pro pilotní zavedení vzdělávacího systému do praxe. Tisková zpráva zde.

Dne 9. 10. 2012 proběhlo v prostorách Arkadie Hotel Helena ul. Stará Duchcovská, interní školení – informační schůzka pro vedoucí zaměstnance a zainteresované zaměstnance v sociálních službách a chráněných dílnách Arkadie k přenesenému vzdělávacímu systému a jeho možném využití v praxi, společně s informací o projektových aktivitách a jejich výstupech.

1. listopadu 2012 byl za účasti široké veřejnosti v nových prostorách Arkadie na Staré Duchcovské slavnostně zahájen pilotní ročník Přípravy na práci za použití vzdělávacího systému. Na konec ledna 2013 je plánována závěrečná konference s prezentací výstupů a aktivit projektu za účasti odborné i laické veřejnosti. Tisková zpráva zde.