Školné a stravné | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Školné a stravné >

Školné a stravné

Školné


Výši školného stanovuje správní rada o. p. s. V současnosti je školné 600, - Kč měsíčně, 10 měsíců v roce.
Školné se platí (po dohodě se zákonnými zástupci žáků - složenkou, převodem z účtu či v hotovosti) zpětně za uplynulý měsíc vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Výběr plateb zajišťuje  pí. Štokrová v budově U Nových lázni 1286/9, Teplice,  tel. 417 577 774


Poznámka


V případě, že zákonní zástupci žáků mají závažné problémy s  placením školného, mohou podat žádost na snížení školného. Formulář žádosti je možné získat u pí. Štokrové (pracoviště Archa) nebo Mgr. Beránkové (pracoviště Valy) případně je možné formulář stáhnout z web. stránek školy zde.  Žádost se adresuje na školu k rukám ředitele školy Mgr. Růžičky, který ji předloží k projednání na nejbližším zasedání správní rady. Správní rada může školné snížit maximálně na období jednoho školního roku tj. v případě přetrvávajících finančních problémů musí být žádost o snížení školného podána znovu v září nového školního roku. Na snížení školného není právní nárok.


V případech, že žák z vážných zdravotních důvodů celý kalendářní měsíc nechodí do školy, může ve výjimečných případech (např. léčebný pobyt v lázních, závažná operace apod.), zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák požádat o prominutí platby školného za tento měsíc. Formulář žádosti je možné získat u pí. Štokrové (pracoviště Archa) nebo Mgr. Beránkové (pracoviště Valy) případně je možné formulář stáhnout z web. stránek školy zde. Žádost se adresuje na školu k rukám ředitele školy Mgr. Růžičky, který ji předloží k projednání na nejbližším zasedání správní rady.

Na prominutí platby  školného není právní nárok.Stravné

Žákům je poskytována svačina a obědy jsou zajišťovány externí nasmlouvanou firmou. Stravné je hrazeno zpětně společně s platbou školného za daný měsíc. Každý žák obdrží vyúčtování za daný měsíc.

Aktuální výši ceny obědů Vám sdělí pí. Štokrová na výše uvedeném čísle.

Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.