Pro budoucí studenty SŠ | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Pro budoucí studenty SŠ >

Pro budoucí studenty SŠ

Informace o přijímacím řízení ke studiu začínajícímu ve školním roce 2020/2021

Ředitel školy stanovuje podle § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků v platném znění o organizaci přijímacího řízení kritéria přijímacího řízení. 

Obory studia: 
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) 

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) – 5 uchazečů 

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) – 5 uchazečů 


Forma přijímacího řízení: 
Osobní pohovor

Termín přijímacího řízení – 1. kolo: Ve dnech 22. dubna a 24. dubna 2020 v 8.00 hodin v budově Základní školy a Praktické školy Arkadie o.p.s., U Nových lázní 1286/9, Teplice

Kritéria přijímacího řízení:
1.    Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (vysvědčení za poslední dva ročníky plnění povinné školní docházky). Slovní hodnocení musí být kmenovou školou převedeno do klasifikačních stupňů.

V přijímacím řízení se hodnotí uchazeč podle:

a) průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku a ve 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku, zvlášť za každé uvedené pololetí:

Do průměru známek 1,5 ……………….. 40 bodů

Do průměru známek 2,0 ……………….. 30 bodů

Do průměru známek 2,5 ……………….. 20 bodů

Do průměru známek 3,0 ……………….. 10 bodů

b) hodnocení chování v 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku a ve 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku, zvlášť za každé uvedené pololetí:

Velmi dobré         …………………… 5 bodů

Uspokojivé ………………………….. 3 body

Neuspokojivé ………………………. 0 bodů

Celkový počet bodů určuje pořadí uchazeče. V případě, že bude přihlášeno více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí.

2.    Splnění předpokladů pro přijetí ke vzdělávání v oboru typu „C“ (zdravotní postižení, ukončení povinné školní docházky v základní škole praktické nebo speciální, doporučení školského poradenského zařízení)

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2020
•    Obstarat si přihlášku – v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo na web stránkách MŠMT)
•    Vyplnit přihlášku a nechat si na ní potvrdit prospěch na ZŠ (slovní hodnocení musí být kmenovou školou převedeno do klasifikačních stupňů)
•    Odevzdat přihlášku střední škole – do 1. března 2020
•    Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek – do 1. března 2020 (uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu na základě písemné žádosti)


Co dělat do doby přijímacího řízení 
•    Očekávat pozvání na přijímací pohovor
•    Obstarat si nutná vyšetření – doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
•    Nemohu-li se z vážných důvodů pohovoru zúčastnit, omluvit se a očekávat sdělení náhradního termínu


Co dělat po přijímacím řízení

Očekávat do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Ředitel školy oznámí výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.arkadie.cz


•    V případě přijetí – do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek (nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem)
•    V případě nepřijetí – očekávat rozhodnutí o nepřijetí a do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání 
•    Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa (od uchazečů, kteří byli přijati a nedodali zápisový lístek)


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

Kódy přijatých žáků

11

 

 

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

Kódy přijatých žáků

26

21

24

22

23

25
Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.