Pro budoucí prvňáčky | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Pro budoucí prvňáčky >

Pro budoucí prvňáčky

Výsledky zápisu žáků pro školní rok 2020/2021 do Základní školy a praktické školy Arkadie, o.p.s. ze dne 23. 4. 2020

Zápis do základní školy a základní školy speciální

registrační číslo

výsledek zápisu

Z1/2020

PŘIJAT/A

Z2/2020

PŘIJAT/A

Z3/2020

PŘIJAT/A

Z4/2020

PŘIJAT/A

Z5/2020

PŘIJAT/A

Z6/2020

PŘIJAT/A

Z7/2020

PŘIJAT/A

Z8/2020

PŘIJAT/A

Z9/2020

PŘIJAT/A

Z10/2020

řízení zrušeno

 


 

 

V Teplicích dne 25. 6. 2020                                                            

Mgr. Ivan Růžička

ředitel školy


Pro budoucí prvňáčky

Škola přijímá žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami. Poskytuje vzdělávání se širokou nabídkou podpůrných opatření. Výuka probíhá v příjemném prostředí v kolektivu nejvíce 10 žáků, kterým se věnuje speciální pedagog ve spolupráci s asistentem pedagoga. Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti s respektováním jeho možností vyplývajících z postižení.


Přijímáme  žáky do vzdělávacích programů základní školy a základní školy speciální

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

1.            Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

2.            Platné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra dále jen SPC, nebo pedagogicko-psychologické poradny dále jen PPP) 

Pro přijetí do základní školy  (která je zřízena dle §16. ods. 9, školského zákona pro žáky s mentálním postižením) je nezbytné doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC), kde má již dítě diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, popřípadě v souběhu s jiným postižením (tělesné a sluchové). Žáci se pak vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Pro přijetí do vzdělávacího programu základní školy speciální je předpokladem k přijetí již diagnostikován střední stupeň mentálního postižení. Dále se pak žáci vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní školu speciální.

 

Pro školní rok 2020/2021 můžeme přijmout až 6 nových žáků do 1. ročníku základní školy a 2 žáky do 1. ročníku základní školy speciální.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, či nás chcete navštívit, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 778 042 Mgr. Radmila Beránková – zástupce ředitele pro 1. stupeň školy


Bližší informace ke stažení zde

Kde leží naše škola a jak se k nám dostanete zjistíte zdeVytvořila společnost NEXU, s.r.o.