Aktivity směřující k rozvoji žáků | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Aktivity směřující k rozvoji žáků >

Aktivity směřující k rozvoji žáků

Canisterapie
Je podpůrná terapie, která využívá odborných metod založených zejména na interakci mezi člověkem a psem a jejímž posláním je zlepšit kvalitu života osob znevýhodněných po stránce fyzické, psychické a sociální.
Psi se využívají k polohování za účelem uvolnění spasmů a k relaxaci. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.

více zdeHipo
terapie
Je rehabilitace prostřednictvím koně, která patří mezi nejpříjemnější formy léčebné rehabilitace. Neurologické potíže, problémy s páteří i motorikou, ale i nemoci duševní, to vše je schopen léčit speciálně vycvičený kůň za odborného vedení fyzioterapeuta.


více zde
Logopedie
Je diagnostika, terapie a prevence narušení komunikačních schopností. Rozvíjí psychické funkce předcházející vlastní schopnosti komunikace a posiluje chuť komunikovat. Rozšiřuje aktivní a pasivní slovní zásobu, navozuje správnou výslovnost a hledá vhodný způsob alternativní a augmentativní komunikace.
Je nedílnou součástí českého jazyka, řečové výchovy. Učitelé i asistenti po vzájemné dohodě s rodiči mohou procvičovat obtížné logopedické jevy dle doporučení klinického logopeda.

Mgr. Dorota Šáchová provádí logopedická cvičení a tréning výslovnosti s dětmi na 2. stupni naší školy.
Respektujeme individuální komunikační schopnosti dětí, vycházíme z doporučení klinického logopeda ve spolupráci s rodiči.
Fyzioterapie
Společně s hippoterapií a plaváním je fyzioterapie nedílnou součástí komplexní léčebné rehabilitace. Na základě doporučení odborného lékaře fyzioterapeuté poskytují léčebné metody dle individuálního přístupu. Komplexní terapeutický přístup přispívá ke zlepšení jak manipulačních, tak lokomočních možností dítěte.

Terapie je komplexní - jednotlivé složky rehabilitace se vzájemně prolínají, což přispívá k ovlivnění nervového systému a zlepšování funkčních schopností žáků.Psychorelaxace – autogenní trénink
Je terapie určená především žákům s těžkým kombinovaným postižením, která přispívá k vytváření a posilování pozitivních sociálních vazeb mezi žákem a pedagogem, případně mezi členy rodiny.Hudební výchova s prvky muzikoterapie
Jak na prvním, tak na druhém stupni naší školy probíhá v rámci hodin hudební výchovy také výchova s prvky muzikoterapie. Žáci mají možnost prožívat hudbu celým tělem. Mohou se aktivně zapojit do rozmanitých hudebně aktivizačních činností, hrát na hudební nástroje, zpívat, tančit, nebo být pouze pasivními účastníky a nechat na sebe hudbu působit. Hudba je velmi efektivní způsob uvolňování napětí, pozitivně ovlivňuje psychiku, soustředění, prožívání, zároveň působí relaxačně a v neposlední řadě kladně ovlivňuje třídní klima. 
Ergoterapie
Je nedílnou součástí součástí pracovního vyučování, sportu pohybu a egoterapeutického kroužku. Rozvíjí u dětí především jemnou motoriku rukou, hrubou motoriku, sebeobslužné činnosti a poznávací funkce mozku.

Prioritou ergoterapie na naší škole je nácvik sebeobslužných aktivit:
•    svlékání
•    oblékání
•    hygiena
•    sebesycení a další
      


Plavání

Ve škole probíhá v rámci hodin tělesné výchovy návštěva bazénu. Žáci z 1. stupně mají možnost navštěvovat bazén s termální vodou v lázeňském domě Beethoven. Žáci z 2. stupně navštěvují teplické Aquacentrum. V rámci výuky probíhá povinný plavecký výcvik pro 1. i 2. st. školy.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.