Sociální služba Podpora samostatného bydlení | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služba Podpora samostatného bydlení >

Sociální služba Podpora samostatného bydlení

Sociální služba podpora samostatného bydlení je poskytována podle §43 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílem sociální služby podpora samostatného bydlení je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků služby, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností a dovedností potřebných pro samostatné bydlení každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s žádnou nebo minimální podporou.

Cílovou skupinou jsou:
• Osoby starší 18let
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby s kombinovaným postižením
• Osoby, které netrpí duševním onemocněním
• Osoby motivované k samostatnému bydlení
• Osoby, které mají dostatečný příjem pro samostatné bydlení

Zásady při poskytování služby podpora samostatného bydlení:
• Zachovávání lidské důstojnosti
• Otevřenost
• Spolupráce s ostatními subjekty
• Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
• Spolupráce s rodinou
• Aktivní působení na uživatele
• Podpora samostatnosti
• Podpora motivace uživatele

Principy na kterých je založeno poskytování služby podpora samostatného bydlení:
• Individuální plánování
• Princip získávání zpětné vazby od uživatelů, jejich rodiny a blízkých osob
• Týmová spolupráce multidisciplinárního týmu
• Zjišťování motivace budoucího uživatele služby pro samostatné bydlení
• Respektování lidských práv každého uživatele

Místo a čas poskytované služby:
Služba je poskytována terénně v tréninkových bytech poskytovatele. Tyto byty jsou majetkem statutárního města Teplice, společnost Arkadie je nájemce. S uživateli, kteří mají o bydlení v tréninkovém bytě zájem, uzavírá Arkadie podnájemní smlouvu. Bydlení v tréninkovém bytě je omezeno na dobu max. 2 let. Služba se poskytuje také kdekoliv na území města Teplice, osobám, které žijí ve vlastním bytě či domě.

Metody práce s uživatelem:
Při práci s uživatelem služby podpora samostatného bydlení je využívána metoda individuálního plánování zaměřeného na člověka.
Každému uživateli je při vstupu do služby přiřazen klíčový pracovník, který odpovídá za vypracování, realizaci a hodnocení individuálního plánu společně s uživatelem. Nedílnou součástí individuálního plánu je také plán rizikových situací.
Individuální plán uživatele je vypracován na základě osobního profilu uživatele, cíle, kterých má být při poskytování služby podpora samostatného bydlení dosaženo stanovuje uživatel na základě svých přání a potřeb.

Dokumentace uživatelů služby podpora samostatného bydlení je vedena přehledně a v rozsahu nezbytně nutném pro práci s uživateli. Uživatelé mají přístup k dokumentaci, která je o nich vedena. Všechny záznamy jsou uloženy na zabezpečeném místě. Nakládání s dokumentací uživatele a jako nahlížení do ní je upraveno ve směrnici Nakládání s osobními a citlivými údaji.

Pokud není uživatel spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby může podat stížnost. Společnost Arkadie má vypracovanou vnitřní směrnici pro přijímání a vyřizování stížností. Při podpisu smlouvy je uživatel o postupu při podávání a vyřizování stížnosti srozumitelně informován.

Zájemce o službu chráněné bydlení může kontaktovat společnost Arkadie těmito formami:
• Písemně – dopis je předán sociální pracovnici Arkadie, která zájemce kontaktuje a domluví s ním schůzku
• Elektronickou poštou – pokud zájemce použije e-mailovou adresu jinou, než sociální pracovnice či vedoucí chráněného bydlení, je tento mail přeposlán na jejich mailové adresy. Sociální pracovnice kontaktuje zájemce o službu.
• Telefonátem – při telefonickém rozhovoru je zájemci předán tel. kontakt na sociální pracovnici či vedoucí chráněného bydlení.
• Osobní návštěvou – přítomný asistent provede základní seznámení se službou podpora samostatného bydlení a předá kontakt na vedoucí služby a sociální pracovnici Arkadie.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.