Sociální služba Denní stacionář | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služba Denní stacionář >

Sociální služba Denní stacionář

Sociální služba denní stacionář je poskytována podle §46 Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílem služby denní stacionář je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků denního stacionáře, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností a dovedností potřebných pro co nejsamostatnější život každého uživatele. V neposlední řadě je cílem našich snah připravit nejschopnější klienty na přechod do vyššího typu služby (rehabilitační dílny, chráněné dílny).

Cílová skupina:
• služba je určena pro osoby starší 16let
• služba je určena pro osoby s převážně mentálním a kombinovaným postižením
• služba není určena pro osoby, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zvláštní ošetřovatelskou péči
• služba není určena osobám, jejichž základní diagnózou je psychiatrické onemocnění

Zásady při poskytování služby denní stacionář:
• Zachovávání lidské důstojnosti
• Otevřenost novým metodám práce
• Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady atd.
• Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
• Spolupráce s rodinou
• Aktivní působení na uživatele
• Podpora samostatnosti
• Podpora motivace uživatele

Principy na kterých je založeno poskytování služby denní stacionář:
• Individuální plánování
• Princip získávání zpětné vazby od uživatelů, rodiny
• Týmová spolupráce multidisciplinárního týmu
• Jednání se zájemcem o službu – zjišťování motivace budoucího uživatele
• Respektování lidských práv

 Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.