Školné a stravné | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Školné a stravné >

Školné a stravné

Školné:
Výši školného stanovuje správní rada o. p. s. V současnosti je školné 600, - Kč měsíčně, 10 měsíců v roce.
Školné se platí (po dohodě se zákonnými zástupci žáků - složenkou, převodem z účtu či v hotovosti) zpětně za uplynulý měsíc vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Výběr školného na škole zajišťuje  Jitka Štokrová tel.: 417 577 774

Poznámka:
V případě, že zákonní zástupci žáků mají závažné problémy s  placením školného, mohou podat žádost na snížení školného. Formulář žádosti je možné získat u paní Jitky Štokrové (pracoviště Archa) nebo Mgr. Radmily Beránkové (pracoviště Valy) případně je možné formulář stáhnout z web. stránek školy zde.  Žádost se adresuje na školu k rukám ředitele školy Mgr. Ivana Růžičky, který ji předloží k projednání na nejbližším zasedání správní rady. Správní rada může školné snížit maximálně na období jednoho školního roku tj. v případě přetrvávajících finančních problémů musí být žádost o snížení školného podána znovu v září nového školního roku. Na snížení školného není právní nárok.


V případech, že žák z vážných zdravotních důvodů celý kalendářní měsíc nechodí do školy, může ve výjimečných případech (např. léčebný pobyt v lázních, závažná operace apod.), zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák požádat o prominutí platby školného za tento měsíc. Formulář žádosti je možné získat u paní Jitky Štokrové (pracoviště Archa) nebo Mgr. Radmily Beránkové (pracoviště Valy) případně je možné formulář stáhnout z web. stránek školy zde. Žádost se adresuje na školu k rukám ředitele školy Mgr. Ivana Růžičky, který ji předloží k projednání na nejbližším zasedání správní rady.

Na prominutí platby  školného není právní nárok.Stravné:
Platí společně se školným zpětně za uplynulý měsíc vždy nejpozději do 20. následujícího měsíce (opět po dohodě se zákonnými zástupci žáků - složenkou, převodem z účtu či v hotovostí).

Výběr stravného na škole zajišťuje  Jitka Štokrová tel.: 417 577 774

Pokladní hodiny zde

V současnosti jsou ceny obědů a svačin následující:
Pracoviště Valy – 1. stupeň ZŠ:

cena oběda:    žáci = 23 Kč                        cena svačiny = 10 Kč


Pracoviště Archa – 2. stupeň ZŠ a SŠ:

cena oběda:     žáci do 14 let = 21Kč     žáci od 15 let = 23Kč        cena svačiny = 10 Kč


Poznámka:
Svačina je žákům poskytována denně v 9.30 hod. 
Obědy se na pracoviště v Purkyňově 10 vozí ze Školní jídelny Čsl. Dobrovolců 2865, Teplice 415 01.  Žáci druhého stupně a střední školy docházejí na obědy do školní jídelny při ZŠ Metelkovo nám. 968, Teplice 415 01.Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.