Filozofie a vize školy | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Základní a praktická škola Arkadie, o. p. s. > Filozofie a vize školy >

Filozofie a vize školy


Vize školy je v rámci teplického regionu nabízet kvalitní výchovně vzdělávací služby pro žáky a studenty s lehkým až těžkým mentálním znevýhodnění nejčastěji v kombinaci s dalším postižením, zpravidla tělesným či smyslovým.
Naší snahou je vytvářet předpoklady a možnosti pro co nejširší uplatnění našich žáků ve společnosti. Chtěli bychom být školou do které chodí žáci, rodiče i zaměstnanci rádi, je otevřená vůči rodičům, okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům.

Filozofie školy vychází z těchto principů:
 
-    princip partnerství  = vstřícnost školy vůči rodině, žákům, komunitě a společnosti
-    princip otevřenosti = vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům
-    princip integrace = co nejširšího začlenění žáků školy do společnosti
-    princip dosažitelnosti = bezbariérový přístup a svoz dětí do a ze školy, nízké školné
-    princip praktičností = přípravy na další životní etapy
-    princip podnětnosti = podnětné prostředí a metody práce
-    princip individualizace = individuální přístup s cílem podpořit osobnost a  samostatnost žáků
-    princip aktivizace a socializace = nabízet pestrou paletu činností (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, tábory, rekreační aktivity apod.), které mají pomáhat při socializaci dítěte do společnosti
-    princip angažovanosti = aktivní a tvořivý přístup pedagogických pracovníků
-    princip odbornosti = kvalifikovaný tým zaměstnanců a  úzká spolupráce s odborníky a odbornými pracovišti 
-    princip návaznosti = úzká návaznost na naši mateřskou společnost Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, která provozuje chráněné a rehabilitační dílny, denní stacionáře a další sociální služby 
-    princip rozvoje a rehabilitace = poskytování možností seberozvoje a odborných terapií
-    princip komplexnosti = snažíme se bio-psycho-sociálně-spirituální  přístup
 

Absolvent naší školy by měl být v ideálním případě spokojený mladý člověk s co největší mírou samostatnosti a soběstačnosti vzhledem k svému znevýhodnění, který najde uplatnění na pracovním trhu, případně najde adekvátní sociální službu a prožije v rámci svých možností kvalitní život (rodinný, pracovní i občanský).


Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.