Sociální služba Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením | ARKADIE Teplice

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Úvodní strana > Sociální služba Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením >

Sociální služba Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je předávat lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jejich situace,  pomáhat tyto možnosti realizovat a přispívat tak ke zvýšení kvality jejich života

Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována podle § 37 odst.3 zákona o sociálních službách  a zahrnuje tyto činnosti:
•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•    Sociálně terapeutické činnosti
•    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle služby:

 • Náš klient se umí zorientovat ve své nepříznivé sociální situaci, má dostatek informací a podpory k samostatnému rozhodnutí
 • Náš klient získá poradenství v oblastech státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi 

·       Náš klient získá poradenství jak postupovat při podání žádosti o příspěvek na péči, žádosti o invalidní důchod 

·       Náš klient získá informace jak postupovat  při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby

·       Náš klient má podporu při zpracování žádostí, podání a odvolání k různým institucím a poskytovatelům sociálních služeb

·       Náš klient získá poradenství při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

·       Našemu klientovi zprostředkujeme kontakt na další služby a instituce, které budete při řešení své nepříznivé situace potřebovat

·       Náš klient má v případě potřeby doprovod na úřady, na jednání posudkových komisí aj.

Cílová skupina

 • služba je určena pro osoby od 18let (osobám mladším 18let je služba poskytnuta pouze v doprovodu zákonného zástupce)
 • služba je určena pro osoby ze zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
 • služba je rovněž určena pro rodiny, opatrovníky či blízké osob se zdravotním postižením

 

Naše služba je určena osobě, která se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích. (Nepříznivou sociální situací rozumíme ztrátu nebo oslabení schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu -  zdravotní, mentální, kombinované, tělesné postižení)

 • Zájemce má potíže s navazováním kontaktu se společenským prostředím
 • Zájemce má potíže vyjádřit a uplatňovat svoje práva
 • Zájemce má potíže s orientací v systémech sociálních dávek a pomoci osobám v nepříznivé situaci

 

Zásady při poskytování služby:

 • Otevřenost novým metodám práce
 • Spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady
 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Spolupráce s rodinou
 • Aktivní působení na uživatele
 • Podpora samostatnosti
 • Motivace uživatele
 • Individuální plánování
 • Týmová spolupráce
 • Respektování lidských práv

 Vytvořila společnost NEXU, s.r.o.